Vilkår og Betingelser

 

Opdateret d. 28/4-2022

1. Kontraktforhold

1.1 Disse vilkår regulerer adgangen og brugen af platformen iht. websteder, indhold, produkter og de ydelser vi stiller til rådighed hos VisuTask ApS, Dybbølgade 9, 1. th, 9000 Aalborg, DK, CVR-nr. 42521477.

 

1.2 Læs venligst nøje disse vilkår inden du tilgår VisuTasks platform eller benytter nogen af deres ydelser.

 

1.3 Med din accept af disse vilkår accepterer du at din adgang og brug af VisuTasks platform og ydelser der er reguleret af disse vilkår. Med din accept indgås et kontraktforhold mellem dig og VisuTask, som måtte erstattet eventuelle tidligere aftaler. Ved at bryde disse vilkår, så kan VisuTask øjeblikket opsige kontraktforholdet. Dette indebærer at VisuTask kan nægte adgangen til platformen og stoppe med at tilbyde nogen ydelser. Det kan gøres på et vilkårligt tidspunkt og af enhver årsag.

 

1.4 VisuTask forholder sig retten til at ændre i vilkårene relateret til brugen af platformen og ydelserne. Du vil blive udtrykkeligt informeret om ændringerne med 14 dages varsel samt om ændringerne ikrafttrædelsesdato. Din fortsatte brug af VisuTasks platform og ydelser efter denne dato anses som værende en accept og dermed et udtrykkeligt samtykke af de ændrede vilkår.

 

1.5 Din anvendelse af VisuTasks platform anses som værende en accept og dermed dit udtrykkelige samtykke af, at du mister din fortrydelsesret i henhold til den indgåede kontraktforhold med VisuTask. Hvis ikke du ønsker at acceptere følgende vilkår, ønsker VisuTask ikke at give dig adgang til platformen og ydelserne. Du bør derfor øjeblikkeligt ophøre med at bruge de ydelser, du ikke vil have ret til at anvende.

 

2. Ydelserne

2.1 Ydelserne udgør en online platform designet, udviklet og administreret af VisuTask, der skaber en forbindelse og mulighed for at indgå en aftale mellem kunder og freelancere om udførelse af en visuel opgave.

VisuTask fungerer dermed som formidler af opgaver, og står derfor uden ansvar for udførelsen af de jobs. Der er freelanceren, der står for og har ansvaret for de udførte opgaver gennem VisuTask. 

 

3. Freelancerens opgave

3.1 Ved at udbyde en opgave på VisuTask platform, indestår man udover disse vilkår også for at have den nødvendige bemyndigelse for at kunne tilbyde en opgave og autoritet til at kunne indgå en aftale, og dermed tilbyde opgaven til freelanceren samt at opgaven er korrekt og dækkende beskrevet i opgaven tilsvarende det den reelle opgavens karakter indebærer.

 

3.2 Ved at udbyde en ydelse som freelancer samt at indgå en aftale som freelancer indestår man, at have den nødvendige bemyndigelse for at kunne tage en opgave og autoritet til at kunne indgå en aftale. 

 

3.3 VisuTask er ikke part i aftalen mellem kunden og freelancer og eventuelle komplikationer løses mellem kunden og freelanceren. VisuTask ønsker dog altid at hjælpe begge parter og står til rådighed, men ikke til ansvar for at løse komplikationerne.

 

4. Kundens og freelancerens gensidige forpligtelser

4.1 Freelanceren er ansvarlig for at besidde den nødvendige viden, erfaring og kompetencer til at kunne udføre opgaven iht. opgavebeskrivelsen og vilkårene. Ved at acceptere disse vilkår frakender freelanceren sig enhver ret til at fremsætte krav mod kunden eller VisuTask som måtte opstå grundet manglende erfaring og/eller kompetencer til opgaven. 

 

4.2 Kunden er ansvarlig for at freelanceren får den nødvendige adgang til at udføre opgaven korrekt og tilfredsstillende. Dette indebærer virksomheders lokaler ved aftalt shoot samt kontaktpersonen afsætter tid og ressourcer til at kommunikere med freelanceren før og efter opgaven skydes samt at kontaktpersonen eller evt. anden aftalt person er til stede under opgaven. Kunden er ansvarlig for at freelanceren arbejder i et forsvarligt arbejdsmiljø i henhold til gældende arbejdsmiljøregler for fotografering. 

 

4.3 Det er en forudsætning for brugen af VisuTasks platform og ydelser, at alle opgaver formidlet af og/eller aftalt gennem VisuTask faktureres gennem betalingssystemet under igangværende opgaver. Du accepterer dermed som kunde at fakturere opgaven og eventuelle forlængelser af samme opgave gennem VisuTask. Kontakt skabt via VisuTask må derfor på ingen måde lede til betaling uden om VisuTask. Dette indebærer ligeledes alle fremtidige visuelle opgaver.

 

4.4 Omgåelse af punkt 4.3 medfører for freelancer og kunde øjeblikkeligt nægtet adgang til VisuTasks platform og ydelser. Endvidere opkræver VisuTask en konventionalbod på 50.000 kr. for kunden for overskridelse af ovenstående vilkår.   

 

4.5 Freelanceren er selv ansvarlig for at prisfastsætte sine ydelser. VisuTask står dog til rådighed til sparring omkring specifikke opgavers prissætning. VisuTask har ret til at sende forslag til relevante opgaver opslået af kunder til freelanceren, dog må VisuTask ikke kræve, at du skal tage en given opgave.

 

 

5. Rettigheder over materialet

5.1 Ophavsret

Alle opgaver formidlet og aftalt gennem VisuTask og udført af VisuTasks freelancere er alt materiale ejet af freelanceren selv. Dette indebærer, at freelanceren har ophavsretten over det udførte materiale, og derfor er det freelancernes materiale. Freelanceren har dog ingen ret til at videresælge eller på anden måde bruge materialet på anden vis medmindre andet er aftalt med kunden.

 

5.2 Brugsret

Kunderne har brugsretten til det udførte materiale. Dette indebærer, at virksomhederne må benytte materialet alt det de vil og så meget de har lyst. Om det er på de sociale medier, hjemmeside eller anden anvendelse. Dog er brugsretten hos kunden begrænset, så kunden ikke må videresælge til en 3. part og tjene penge på materialet.

 

5.3 VisuTask

VisuTask har ligesom kunden brugsret over materialet og kan benytte det udarbejdede materiale ifm. med bl.a. markedsføring. Hvis ikke dette ønskes, skal kunden udtrykkeligt formidle dette til VisuTask inden freelanceren skal udføre den aftalte opgave. Alt brugerindhold leveret af dig er og vil forblive din ejendom. Ved levering af brugerindhold til VisuTask giver VisuTask uopsigelig ret til at underlicensere, bruge, kopiere, ændre, producere, aflede materiale fra, distribuere, offentligt fremvise, offentligt opføre eller på anden vis benytte sådant materiale, uden varsel af eller samtykke fra dig og uden krav om betaling til dig eller nogen anden person eller enhed.

 

5.4 Du erklærer og garanterer at du er eneejer af de oplyste og angivne indhold og at du har alle rettigheder, licenser, autoritet og samtykke og/eller frigørelseserklæringer mv., der er nødvendige for at VisuTask har licensen til alt materiale/indhold som beskrevet ovenfor. VisuTask vil aldrig overtræde eller anvende indholdet på en måde, der kan krænke en eventuelt tredjeparts rettigheder eller gældende lovgivning uanfægtet arten eller omfanget.

 

6. Brugen af ydelserne

6.1 For at bruge VisuTask ydelser skal du registrere en aktiv konto hos VisuTask. Bekræftelse på en oprettet profil vil blive sendt via e-mail. For at tilmelde dig VisuTask skal du være minimum 16 år. Forud for indgåelse af en aftale er det et krav at have korrekte, fuldstændige og ajourførte oplysninger. Dette indebærer konto- og virksomhedsoplysninger. Du må maksimalt have én konto som freelancer og én konto som kunde. Loginoplysninger må ikke videredeles.

 

6.2 Du accepterer ved oprettelse af en konto at modtage e-mails og opkald fra VisuTask. Du kan til enhver tid framelde dig e-mails, undtagen er dog kritiske e-mails med vigtige informationer fra VisuTask.

 

6.3 Du må ikke overdrage eller give tilladelse til brugen af din konto til tredjepart på noget tidspunkt. Du må kun anvende VisuTask til lovlige formål, og indvilliger derfor i at overholde alle gældende love under brugen af VisuTasks platform og ydelser.

 

6.4 Det er ikke tilladt at indlede en dialog, afgive et tilbud eller indgå en opgave med kunder, der har opgaven gennem VisuTask, uden om VisuTask.

 

6.5 Du indvilliger i ikke at levere materiel og indhold, som er ærekrænkende, obskønt, voldeligt, injurierende, hadefuldt, ulovligt, pornografisk eller på anden vis fornærmeligt som anført og bestemt af VisuTask.

 

7. Betaling

7.1 Du forstår og accepterer at alt betaling skal se gennem VisuTask. Såfremt virksomheden ikke betaler fakturaen i rette tid igangsætter VisuTask en procedure for inddrivelse.

Som freelancer tilknyttet VisuTask skal du selv indberette SKAT af den indkomst du tjener. Som udgangspunkt er den aftalte pris via VisuTask eksklusiv moms. Dette tydeliggøres via den faktura som genereres efter endt opgave, hvor den samlede pris inklusiv moms fremgår.

7.2 Når betaling fra kunden er sket til VisuTask forbeholder VisuTask sig retten til at trække 20% (eller den individuelle aftalt procentsats) af opgavens samlede pris, hvorefter betaling vil ske til freelanceren umiddelbart derefter (vi bestræber os på at udbetale i løbet af 1-3 bankdage).

 

8. Databeskyttelse

8.1 Ved at udfylde dine oplysninger om navn, adresse, e-mail og telefonnummer, så giver du samtidig tilladelse og samtykke til, at VisuTask må videregive alle nødvendige oplysninger med enhver, der anvender VisuTask ydelser og platform. Dette indebærer ikke nogen former for finansielle oplysninger, herunder bankoplysninger, som alle vil forblive fortrolige.

 

8.2 VisuTask forsøger til hver en tid at minimere det data, det er tilgængeligt for brugerne. Det er kun er de mest nødvendige oplysninger, som er krævet for VisuTasks virksomhedsdrift, der er tilgængelige. Ingen oplysninger videregives til nogen former for tredjeparter. VisuTask må benytte de angivne oplysninger ifm. statistik og internt brug.

 

9. Ansvarsfraskrivelse, ansvarsbegrænsning og skadesløsholdelse

9.1 Ansvarsfraskrivelse

Ydelserne leveres “som de fremgår” og “som de er til rådighed”. Ethvert ansvar og alle garantier af enhver art, der ikke udtrykkeligt fremgår af disse vilkår, fraskriver VisuTask sig fra. Ligeledes givet VisuTask ingen garanti for eller erklæring om rettidigheden, pålideligheden, kvaliteten eller tilgængeligheden af den udførte opgave og det udleverede materiale. Du accepterer at alt risiko forbundet med brugen VisuTasks ydelser udelukkende er din egen risiko, som tilladt i den danske lovgivning.

 

9.2 Ansvarsbegrænsning

VisuTask fraskriver sig alt ansvar for eventuelle tab, hvad end det indebærer tilfældige, indirekte eller særlige tab og/eller følgeskader på person eller ejendom. VisuTask samlede ansvar kan under ingen omstændigheder med disse ydelser for skader, tab og søgsmål overstige tyve tusinde kroner (DKK 20.000).

 

9.2.2 VisuTasks ydelser kan anvendes af dig til at opbygge en relation vedrørende opgaver fra tredjeparter, men du accepterer udtrykkeligt, at VisuTask hverken har noget ansvar eller på nogen måde hæfter over for dig, ydelser du leverer til tredjeparter, andet end hvad der udtrykkeligt måtte fremgå af disse vilkår.

 

9.2.3 VisuTask står ikke til ansvar overfor dig, hvis der foreligger force majeure hos VisuTask eller dennes underleverandører. Dette gælder ifm. krig, strejke, uforudsigelige forsinkelser, ildebrande, naturkatastrofer, edb-virus, restriktioner fra offentlige myndigheder og lign. force majeure hændelser, der ikke er i VisuTasks kontrol, og som VisuTask ved indgåelsen af aftalen ike burde have taget i betragtning undgået eller bekæmpet.

 

9.3 Skadesløsholdelse

Du indvilliger i at skadesløsholde og friholde VisuTask og dets medarbejdere for alle forpligtelser, tab, krav, erstatningsansvar, ansvar og udgifter (herunder advokatsalærer), der måtte opstå på baggrund af eller i forbindelse med: brugen af VisuTasks ydelser og/eller services, dit brud på eller krænkelse af disse standardvilkår eller din krænkelse af rettighederne for tredjeparter.

 

10. ldende lov

10.1 Enhver komplikation mellem dig og VisuTask skal afgøres efter dansk ret.  

 

11. Andet

 

11.1 Ved accept af disse vilkår accepteres og gives samtykke til at VisuTask undervejs og ansvarsfrit kan tilgå korrespondancer med andre brugere af VisuTasks ydelser.

 

11.2 Ved oprettelse af en bruger hos VisuTask, giver du som kunde herigennem tilladelse til at VisuTask må oprette opgaver på vegne af dig. Dette indebærer, at VisuTask kan indhente tilbud fra freelancere og dermed fremvise freelanceres profilsider og priser. Det indebærer ikke, at VisuTask kan acceptere tilbuddet eller betale på dine vegne.

 

11.3 Disse vilkår udgør begge parters forståelse af vilkårenes indhold. Disse vilkår erstatter og afløser alle tidligere indgåede aftaler og/eller forpligtelser vedrørende vilkårenes indhold.